Crystal bay

Từ khóa : hướng dẫn viên du lịch

'Hướng dẫn viên' là gì theo Luật Du lịch 2017?

'Hướng dẫn viên' là gì theo Luật Du lịch 2017?

Luật Du lịch 2017 (có hiệu lực từ 1/10/2018) gồm gồm 9 Chương 78 Điều, dành hẳn 1 Chương gồm 9 Điều để quy định về hướng dẫn viên.

14/05/2024