Crystal bay

Tags : Dự án Cap Padaran Mũi Dinh

Cap Padaran Mũi Dinh - Ninh Thuận

Cap Padaran Mũi Dinh - Ninh Thuận

(Giới thiệu chung) - Chủ đầu tư dự án Cap Padaran Mũi Dinh là Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark, đơn vị phát triển dự án là Tập đoàn F.I.T và Tập đoàn Crystal Bay, đơn vị thiết kế Công ty Tư vấn NDA Group (Pháp).

12/10/2023