Hội đồng quản trị & Ban điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
& TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG. NGUYỄN ĐỨC CHI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MR. MEHMET KIN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

BÀ. NGUYỄN HOÀI AN

THÀNH VIÊN HĐQT

BÀ. LÊ MINH HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC